×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 11 marca 2024 rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Żywocicach.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego do dnia 8 marca 2024 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli od dnia 11 marca 2024 r.

W dniach od 11 marca do 29 marca 2024 r. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają możliwość
złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Do dnia 19 kwietnia 2024 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach. W dniu 23 kwietnia 2024 r. w przedszkolach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
W terminie od dnia 24 kwietnia  do dnia 29 kwietnia 2024 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieć czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. W dniu 30 kwietnia 2024 r.  znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

 1. obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego - 5 pkt;
 3. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 4. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3 pkt;
 5. rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - 2 pkt;
 6. rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt;

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Krapkowice zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 11 marca 2024 r. Od tego dnia pojawi się  możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Szczegóły dotyczące sposobu elektronicznego wypełniania wniosków zostaną przekazane rodzicom na stronach internetowych przedszkoli i na stronie gminy Krapkowice.

Rodzic może złożyć tylko jeden wniosek do wybranego przedszkola na terenie Gminy Krapkowice, które jest przedszkolem pierwszego wyboru. We wniosku  rodzic zaznacza przedszkola drugiego i trzeciego wyboru, dzięki temu jego wniosek jest jednocześnie rozpatrywany w trzech przedszkolach. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Do przedszkoli zostaną przyjęte dzieci z najwyższą liczbą punktów zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do przedszkoli  
na wolne miejsca od dnia 5 sierpnia 2024 r.

Pobierz:

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli

 w Gminie Krapkowice

(pełna informacja jest zawarta w udostępnionym na stronie pliku PDF)

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2018– 2021 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Liczbę wolnych miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola
w terminie od dnia 11 marca 2024 roku od godz. 8.00
do dnia 29 marca 2024 roku do godz. 15.00.

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu wypełniają wniosek znajdujący się na stronie pod adresem

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/krapkowice/

Wypełnienie wniosku polega na:

 • wpisaniu danych osobowych dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybraniu z listy maksymalnie 3 placówek przedszkolnych,
 • utworzeniu listy preferencji – ustaleniu kolejności przedszkoli, zaczynając od tego, którego wybór jest najbardziej preferowany, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
 • zaznaczeniu kryteriów, które dziecko spełnia,
 • podpisaniu wniosku podpisem elektronicznym (np.: podpis ePUAP, podpis przez bank),
 • wysłaniu wniosku wraz z załącznikami,  wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku niepodpisania wniosku podpisem elektronicznym należy wydrukować wniosek wraz z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Link do filmu instruktażowego:  https://youtu.be/bHsD9wmQ3WI?t=3

 

Przedszkole Publiczne w Żywocicach
47-300 Żywocice | ul. Średnia 19 | tel. +48774661318
Statystyka odwiedzin: Dziś: 288, W tym miesiącu: 9108, Wszystkich: 1186275
Polecane
 • facebook-banner.jpeg