×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017– 2020 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Liczbę wolnych miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola
w terminie od dnia 6 marca 2023 roku od godz. 8.00
do dnia 24 marca 2023 roku do godz. 15.00.

 

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu wypełniają wniosek znajdujący się na stronie pod adresem:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/krapkowice/

Wypełnienie wniosku polega na:

 • wpisaniu danych osobowych dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybraniu z listy maksymalnie 3 placówek przedszkolnych,
 • utworzeniu listy preferencji – ustaleniu kolejności przedszkoli, zaczynając od tego, którego wybór jest najbardziej preferowany, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
 • zaznaczeniu kryteriów, które dziecko spełnia,
 • podpisaniu wniosku podpisem elektronicznym (np.: podpis ePUAP, podpis przez bank),
 • wysłaniu wniosku wraz z załącznikami,  wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku niepodpisania wniosku podpisem elektronicznym należy wydrukować wniosek wraz z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Link do filmu instruktażowego:  https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Druki oświadczeń dla Rodziców, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli.

Na kolejność przyjęć dzieci nie mają wpływu:  data wypełnienia wniosku w systemie informatycznym oraz data złożenia wniosku w placówce.

 

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

         W gminie Krapkowice funkcjonuje Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach, do którego przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgłaszają dziecko do przedszkola przed terminem rekrutacji.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego
w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
nie biorą udziału w rekrutacji.

 

Rezygnacja z miejsca

          Po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola (zgodnie z terminem wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym) rodzice/prawni opiekunowie składają ewentualną rezygnację z miejsca w przedszkolu w formie pisemnego oświadczenia.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana odpowiednio przez Dyrektora Przedszkola/Zespołu działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431). W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale
Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

 

               Dyrektor Przedszkola dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r. życia) mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach, starać się o zapisanie ich do przedszkoli,
  po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2023 roku)  w przypadku dysponowania przez dane przedszkole wolnymi miejscami.
 2. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Krapkowice mogą zostać przyjęte do przedszkoli na wolne miejsca (po 1 września 2023 roku) tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy.
 3. Dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, przyjmowane są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w procesie rekrutacji wynikającą ze spełnienia wskazanych kryteriów.
 4. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

*Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.):

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą  rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego
z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa
sąd opiekuńczy.

       

Kryteria rekrutacyjne

 

          Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria wskazane w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) tj.:

Lp.

 

 

Kryterium ustawowe

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata

(art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

100

2.

 

 

 

Niepełnosprawność kandydata

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-nych (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

100

3.

 

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

 

Orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

100

5.

 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-nych (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

100

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
(art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

100

7.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe)

100

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są
pod uwagę kryteria
określone na podstawie: Uchwały Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

 

Lp.

Kryterium:

Liczba punktów:

Rodzaj dokumentu:

1.

Obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

6

 

Oświadczenie

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone
do zespołu szkolno-przedszkolnego

5

Oświadczenie

3.

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata

4

Oświadczenie

4.

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego
z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej
na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego)

3

Oświadczenie

5.

Rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej

2

Oświadczenie

6.

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim
lub wsparciem asystenta rodziny

1

Oświadczenie

 

 

Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
przebiega zgodnie z zapisami art. 158 ust. 6- 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawy Prawo oświatowe.

 

 1. „W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (…) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, (…).
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata (…) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola (…), odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznego przedszkola (…) rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.  Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola (…) służy skarga do sądu administracyjnego.”

 

Terminy rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli ustalono Zarządzeniem Nr 1086/2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

 1. Postępowanie rekrutacyjne.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

od

do

1)

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 06 marca 2023 r.

od godz. 8.00

do 24 marca 2023 r.

do godz. 15.00

2)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 17 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

3)

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 kwietnia 2023 r.
o godz. 12.00

4)

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 19 kwietnia 2023 r.

od godz. 8.00

do 25 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

5)

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 kwietnia 2023 r.
o godz. 12.00

 

 1. Postępowanie uzupełniające.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

od

do

1)

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01 sierpnia 2023 r.

od godz. 8.00

do 07 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

2)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 do 10 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

3)

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 sierpnia 2023 r.
o godz. 12.00

4)

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 14 sierpnia 2023 r.

od godz. 8.00

do 18 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

5)

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 sierpnia 2023 r.
o godz. 12.00

 

Podstawy prawne

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082
  z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502z późn. zm.).
 3. Uchwały Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
 4. Zarządzenie Nr 1086/2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 stycznia 2023 roku
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

 

Przedszkole Publiczne w Żywocicach
47-300 Żywocice | ul. Średnia 19 | tel. +48774661318
Statystyka odwiedzin: Dziś: 305, W tym miesiącu: 9125, Wszystkich: 1186292
Polecane
 • facebook-banner.jpeg